Bezár!
2020. július 3., péntek, Kornél, Soma, Napsugár napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
CSS váltás
Friss hírek
20:03 Amerika szövetségi ünnepének napján lép érvénybe az orosz alkotmánymódosítás19:30 Jövő péntektől hazánkból is karanténkötelezettség nélkül lehet Angliába utazni 19:19 Fotók és videó a borsodnádasdi gyilkosság helyszíni tárgyalásáról18:38 "Heroizmus" a nyugati világban18:04 Alig vált muzulmánná egy angol nő, máris székesegyházat, szállodát és metrót akart robbantani17:25 Bemutatták Münchenben a Magyar Honvédség újbeszerzésű Leopard harckocsijait17:15 Szombaton is extrém lesz az UV-sugárzás17:05 Zavargásokba torkolló tüntetések voltak a chilei fővárosban a karantén ellen16:28 Dúró Dóra kiállt a lincselni akaró cigányok miatt meghurcolt mentősök mellett16:10 Összeütközött két vonat egy svájci hegyi alagútban16:01 Megvan Macron új kormányfője15:54 Szoborrongálás Judapesten is: vörös festékkel öntötték le Horthy Szabadság téri emlékművét - videók a biciklis támadóról15:52 Így üldözi a normalitást a "genderlobbi"15:49 HARCOS 2004-2020 - nemzeti ruházati márka már 16 éve (x)15:41 Zsidó tüntetés New Yorkban: Izrael vonuljon ki a megszállt palesztin területekről!
24 óra legolvasottabbjai

Extra, Zsidóbűnözés :: :: Hozzászólások

Vajon miért volt elegünk a zsidókból már a XIX. században is? - Az Országos Antiszemita Párt felszólalásaiból kiderül

Reklám

Portálunknak jutott a megtiszteltetés, hogy megismertessük a hazafias olvasótáborral az Országos Antiszemita Párt - Kivonat a parlamenti felszólalásokból 1884-1901 című könyvet. A kiváló gyűjtemény Szécsi Levente trilógiájának első része, a második kötet a XX. század első három évtizedének felszólalásait dolgozza majd fel, főként a Kaszáskeresztes Pártra összpontosítva. Amint elkészül, természetesen elérhetővé tesszük olvasóink számára.
Addig is következik egy kis ízelítő a felszólalásokból témakörök szerint, a mottó pedig:
Sem országa, sem hazája. A zsidóság valóságos élősdi faj, mely másoknak életnedvével táplálkozik, úgy, hogy míg maga szemlátomást gyarapodik, az éltető törzset tönkreteszi. Ily élősdi faj nem állhat fönn a maga erejéből, munkájából, termeléséből, hanem mások által kapartatja ki a forró gesztenyét, s aztán maga eszi azt meg, csupán a silány héjat engedvén át a fáradozóknak.
(Ráth Ferenc, Zimándy Ignác: Antiszemita Káté - 1884)
Zoom
Herkó Páter, 1896. május 31. - Virágos kert vala hajdan Pannónia. / Még most is az bizony, belőle egy millenniumi galy itt van, nia!
Talmudzsidó, szabadkőművesek, liberalizmus
Veres József: ... Mi nem támadjuk a zsidókat, hanem védelmezzük a keresztény népet. Érzelmeink, cselekedeteink rugója nem a zsidók elleni gyűlölet, hanem a keresztény nép iránti szeretet ... A beözönlő lengyel zsidók ellen vagyunk mi, mert az lehetetlen, hogy azon 50.000 zsidó, mely II. József császár népszámlálása alatt itt volt, 100 év alatt 650.000-re szaporodott légyen, még ha oly szapora lett volna is, mint a patkány ... Ki lesz felelős azért, ha az ősök vére által áztatott föld zsidó kézbe kerül? A kié az ország földje, azé a haza. És önök nyugodtan tudják nézni ezen uj honfoglalást? Midőn mi látva azt a veszedelmet, melyekről a telekkönyvek teherrovatai, a takarékpénztárak váltóinak nagy száma oly szomorúan tanúskodik, felemeljük szavunkat, önök bennünket nem akarnak meghallgatni? ... Állítólag Rothschild mondotta Londonban - természetesen nem voltam ott - mikor a német zsidók templomára, a melyet Londonban építettek, valami kegyadományt kértek tőle: „Nem ismerek német zsidót, angol zsidót, csak zsidót." Különben mire való volna az a szövetség Parisban, a mely az egész zsidó faj ügyeit vezeti, ha beakarnának olvadni valamely nemzetbe? Mindaddig, míg a zsidó szent könyvei folytán a keresztényt csak goj-nak, csak baromnak tekinti, addig ő nem tekinthet bennünket egyenlőknek saját magával és ha ők megvetnek bennünket mint barmot, ne vegyék tőlünk rossz néven, ha nem tolakodunk az ő társaságukba, hanem elfogadjuk, hogy ők külön akarnak tőlünk élni ...
***
Rácz Géza: ... hogy ők már a Talmudot, melyről báró Eötvös József is tudta, hogy nemcsak lángoló gyűlöletet hírdet minden ellen a mi keresztény, de a keresztények kifosztását, megcsalását, tönkretételét, az ellenük való hamis esküt Jehova előtt kedves dolognak is tünteti fel. Vagy mint Eötvös is mondja „sötét antisocialis oktatások és sok oly oktatás van benne, melyek a polgárjogai és kötelességeivel ellentétesek" - hogy tehát ők e társadalomellenes tanok gyűjteményét már régen elvetették. Holott, t. ház, ma e Talmud oly nélkülözhetlen, hogy annak pontos megtartása nélkül már a zsidóság megszűnnék zsidó lenni ...
***
Zimándy Ignácz: ... Próbára teszem, vajjon a liberalismus, melyet én szabadkőműves zsidó-liberalismusnak, seudoliberalismusnak nevezek, elfogadja-e ezt a szövegezést, a melyet ímint új valláspolitikai társulatnak törvényeit beterjesztek. Az első pont így szólna:
1. „Kötelmeitek elseje leszen ezentúl, minden áron oda hatni, hogy a nép szüntelenül a királyok és papok ellen ingereltessék. E szent czél elérésére a kávéházakban, a színházakban, a magánkörökben, szóval mindenütt kell folyvást törekednetek."
2. „Nemcsak minden valláson, de magán az Istenség eszméjén túl kell tennünk magunkat! Az Istenségről most már csak a gyávák és buták álmodozhatnak."
3. „A szellemi világban való hit képtelen rajongás! a szellem és semmi mielőttünk egy s ugyanazon dolog"!
4. „Minden ember önmagának pápája, királya, császárja!"
5. „A gyermekek oktatása a világiak kezébe tétessék s a papok s ezekkel a hitoktatás, mint minden igazi mívelődés legfőbb akadályai, a gyermekek oktatásától távol tartassanak!"
6. „Halál a monarchiának! Halál a papságnak! Halál az aristocratiának! Halál a polgárságnak! Éljen a commune!"
7. „Krisztus hamis prófétáinak (apostolok) összehúzódozott vallása nem fogja ezen túl kalauzolni lépteinket."
8. „A kath. egyház ama gyalázatos (l’infame) szövetség, a melyet minden áron össze kell tipornunk!" ...
Már most kérdem, hogy ezen pontokat hajlandó-e jóváhagyni a t. kormánypárt? Vagy aláírja, vagy nem? Ugye nem? Már pedig ezek alá vannak írva és elfogadva az országban létező szabadkőművesek által ... Okmányokból bebizonyítom, hogy be van hozva ... Megszereztem magamnak minden idevágó könyvet és tanulmányozva olvastam a Talmud iratait. Amelyekben szóról-szóra ezeket találtam: „Fiam, engedelmeskedjél a rabbinak inkább, mint a bibliának vagy prófétának". Szóról-szóra így van, becsületem szentségét teszem rá, hogy igaz. Mert a rabbi szavai kedvesebbek isten előtt mint bármely próféta szavai. Ha tehát a rabbi azt mondja, hogy a te balkezed jobb kéz és a jobbkezed bal kéz, azt okvetlenül el kell hinned. E szerint a zsidó talmud most idézett adatai nyomán minden rabbi vagy sakter csalhatatlan ... Ám mondja és higyje a zsidó, ha tetszik, hogy a rabbija csalhatatlan ... Olvastam, tanulmányozva olvastam a Talmud ... s ezek azt mondják, hogy a keresztények a gonosz Essau, Seir, Amalek Edom istentelen fiai idegenek, nazareni gójok, fajtalanság gyermekei. A keresztények idegenek. Ezen az alapon mondta egy t. képviselő ur, ha nekünk nem tetszik, vándoroljunk ki. Olvastam, tanulmányozva olvastam. Olvastam, tanulmányoztam e következő rabbik műveit … s meggyőződtem, hogy ezen rabbik szerint a keresztények „zabáló, szívtelen, vérengző, erőszakos zsarnok nép - kurva fajta!" ... Én ezekben találtam, hogy a zsidó rabbik azt mondják a keresztényekről, hogy: szamarak, disznók, vaddisznók és vérengző lények ... Az amsterdami Machsor, a frankfurti Selichol, a lengyel Sidurim-féle zsidó imakönyvekben a következő imát találtam mindennapi használatra: „Izrael istene, emeld fel fejedet, add nekünk a szükséges ételt és ruházatot és engedd, hogy őrültté legyenek a keresztények és azok fejedelmei." ... Az újévi imádság imigyen hangzik: „Mi vélj csodákat, óh Izrael istene, hogy többé ne szentségteleníttessék szent neved a gójok közt és add mielőbb a gójok birtokát kezünkbe." Vajjon itt ki a communista, a socialista, a ki el akarja rabolni másoknak tulajdonát? Bizonyára az, a ki ily kép imádkozik. A kiengesztelődés nagy napján pedig ily imádságot használnak, imigy imádkoznak a zsidó rabbik: „A keresztényeket és azok fejedelmeit sújtsa irtóháborúval, hadd takarja őket 6 hónapon át egy sürű sötét felhő, amely alatt kínozza őket - szóról-szóra így van - a vad himlővel és a poklosság minden nemével … E tekintetben bátor vagyok hivatkozni rabbi Vitáinak 1864-ben megjelent munkájára, melyben szóról-szóra áll, hogy a keresztények mind istentelenek és hogy a keresztény szűzek vérének ontása kellemes Isten előtt. Megmutathatom eredetiben. És citálom „Sohar" czím alatt 1880-ban megjelent azon zsidó munkát, mely már 227 kiadást ért. Ezen legújabban 1880-ban megjelent munkában körülményesen le van írva, hogy hogyan kell lesakterozni az alattomosan elfogott keresztény lányt. A ki nem hiszi, íme, felmutatom a könyvet eredetiben ...
***
Zimándy Ignácz: ... Ott vagyunk immár, hol az alacsony talmudszerű önhaszonlesés zsinórmértéke minden tettnek, rugója minden tervnek. Ott vagyunk immár, hol a modern keresztényellenes, új pogány, talmud-zsidó szabadkőmíves irányú közoktatás szülte vallástalanság és erkölcstelenség mély álomba meríti a magyar nemzet szellemét, melynek felszabadítására, felébredésére, felocsudására alig van többé remény ... a magyar nemzetnek büszkeségét, a magyar nemzetnek örömét, szemefényét, a magyar nemzetnek egyetlen jövőjét, a tanuló ifjúságot testi nyomorékká teszi talmudszagú szabadkőműves irányú és szellemű tanmódszerével, tanrendszereinek folytonos változtatásával a tanuló ifjúság túlterhéltetésével ... Ez az örökké classicus lendülettel, talmud zsidó szédelgők által drága pénzen liferált s mégis korhadt, hitvány anyagból mától holnapra tartó s aztán csakhamar botrányosan roskadozó, szemre fényes, szemkápráztató iskolai palotákat építő Trefort építőmester ... megfelelőleg magasztos, elévülhetlen paedagogiai elvek hirdetése helyett alantas korteskedésre, közös in ultima analysi, erkölcstelen, istentelen, vallástalan iskolák terjesztésére, katholikus iskolai elvek pellengérezésére, keresztényellenes talmud-zsidó szabadkőműves elvek dédelgetésére használja föl ...
***
Rituális gyilkosság, emberrablás
Zmeskál Zoltán: ... A múlt év október 15-16-ika közötti éjjelen Námesztó árvamegyei nagyközségben átmetszett nyakkal, meggyilkolva és véréből tökéletesen lefolyva találtatott fel egy használaton kívüli pinczehelyiségben egy Csrehlen János nevű körűlbelől 12 éves, teljes árvaságra jutott szegény koldusfiú. A több nappal később megejtett bonczolás pedig kiderítette, hogy a szerencsétlen gyermek erőszakos halállal múlt ki s konstatálta azt is, hogy a feltűnően szabályszerű a szerencsétlen áldozatnak egyik fültővétől a másikig terjedő és egészen a nyakcsigolyáig ható metszés, csak egy igen élesre fent szerszámmal volt eszközölhető. A helybeli csendőrség legott megindítván a nyomozást, a pinczehelyiségben talált gyermekhullától nem nagy távolságban egy tompa rozsdás kést talált, melylyel ilyen szabályszerű metszést végezni egyáltalában nem lehet. Azonkívül találtatott még a hulla közelében egy törülköző is, kivágott monogrammal. A csendőrség, a mely elsőnek jelent meg a helyszínén, a hulla alatt egy csepp vért sem talált, hanem igenis talált vérnyomokat a pinczébe vezető ajtófélfán és a pinczétől alig három méternyi távolságban levő Jakobsohn-féle deszkakerítésen véres kézlenyomatokat, melyek után elindulva, az udvaron keresztül Jakobsohn zsidó iskolaszolga lakásába hatolt. Ez mind korán reggel egész zajtalanul történt. Mikor a csendőrség Jakobsohnhoz benyitott, nyomban észrevett véres kézelőket és egy véres deszkát és mikor Jakobsohnt kérdőre vonta, hogy honnan eredt ezen vér, ez azt találta mondani, miszerint libát vágott volna. Ezt a csendőrség természetesen el nem hitte, a minthogy magam sem hiszem, mert úgy tudom, hogy az izraeliták libái, hogyha saját szükségletükre akarják azt felhasználni, talán Budapestet kivéve, seholsem vágnak maguk, de vágatnak libát, borjút és egyáltalán mindent a zsidó sakter által ...
***
Gruber János: Múlt évi május 30-ikán a délelőtti órákban, Somogymegye Német-Egres községéből elindult Márkus Ágnes, egy ottani telkes polgár 17 éves hajadon leánya Tolna-Szántón lakó nővére látogatására. Alig tehetett félórai utat, midőn egy keresztútra ért, hol feléje egy szekéren két egyént látott közeledni, a kik vele szóba állottak. A leány azonban folytatta útját. De alig tett néhány lépést, midőn azon két egyén egyike hátulról elkapta, majd időközben oda érkezett társa segítségével hátulról megragadván, szemeit bekötözték, fejkendőjével kezeit hátrakötötték, majd felsőruhájától megfosztván, őt egy, az iparosok által vásárokra hordani szokott ládához hasonló szekrénybe tették, a nélkül, hogy a róla lehúzott felső ruháit ráadták volna s vele tova hajtattak. Márkus Ágnes ki előtt, mint előadta, ezen kénytelen utazás minden percze egy-egy örökkévalóságnak tetszett, nyomban olyan lelkiizgalomba esett, hogy ezen egész utazása alatt történtekből csak két lényeges körülményre tudott visszaemlékezni. Az egyik az hogy a láda tetejét, valószínűleg, hogy levegőt szívhasson, többször felnyitották, a másik az, hogy vele útközben oly pokoli vandalismust követtek el, a minek részletezését tiltja ezen hely iránti tisztelet, a hol vagyunk. Márkus Ágnes csak akkor eszmélt fel, midőn őt egy nagy város utczáján, melynek ily minőségére a körülötte fölhangzó zaj és kocsi zörejből következtetett, letették és bezárták egy szobába, hová, mint német nyelvű beszédükből kivehető volt, még másik két egyén is belépett. Egy fél órai itt tartózkodás után a leányt egy sötét kamrába dobták s az ajtót rázárták. A leány magára hagyatva, eszméletre jött. A lelki gyötrelmek, éhség és szomjúság által elgyengült karjaival, nagy fáradsággal levette szemeiről a köteléket s csakhamar megtalálta a gyenge fakilincscsel elzárt ajtót, azt végső erőmegfeszítéssel felnyitván, az utczára menekült és az éj sötétében mindaddig szaladt, míg össze nem rogyott ... a bűntény üldözése hivatalból elnyomandó akkor, ha a tettesek zsidók.
***
Tolnai törkölyfürdő
Rácz Géza: ... Tolnamegye Tolna községében a zsidó hitközség elnöke, tehát oly egyén, kit társai méltónak ítéltek maguk között az első helyre, névszerint Kohn Salamon tolnai bérlő, szeszfőző és regalés, pálinkafőzésre szolgáló törkölyéből - bocsánat a szóért, de nem enyhíthetem - rühlepte fajrokonai számára gyógyító fürdőt rögtönzött. A hivatalos küldetésben járó pénzügyőr ott talált egy ilyen, a legundokabb fertőző bőrbetegséggel fürdőző zsidót, Kohn Salamon törkölylyel tele pálinkás hordójában. Tolna községben 1.248. ikt. szám alatt van hivatalos jelentés erről a botrányos esetről. Íme, t. ház, hova jutottunk a zsidóság drága jóvoltából. Az a föld, melyet hajdan tejjel-mézzel folyónak méltán nevezett a világ, a zsidókra nézve lett Kánaán földjévé. Tejben-vajban fürdik a zsidó ezen a földön, de ez neki még nem elég, hanem speciális szükségleteire törkölyfürdőket is rendez be magának. De milyen fürdőt? Abban az időben, mikor az egész ország, különösen a főváros, annyi kegyetlen járványnyal van sújtva, minden emberi érzéstől elrugaszkodott zsidók ocsmány ragályos betegségük fekélyeit a koldussá tett földnépe számára italul szolgálandó lében áztatják le. S a néphit azt tartja, t. ház, hogy ha Szent-Mihály nap előtt nincs dér, a zsidó számíthat az említett utálatos bőrbetegségre.
***
Leánykereskedelem
Rácz Géza: ... A bombayi osztrák-magyar consul jelenti, hogy Indiában és talán Ázsia más városaiban is, bizonyos házakban nagy számmal, sőt majdnem kizárólag magyar leányok vannak ... Igenis, mert a zsidóság, a melynek kezében van minden kereskedésünk és a mely tönkre is teszi kereskedésünket azzal, hogy minden árúczikket, melyet Magyarországból a külföldre visz, meghamisít, egyet nem hamisít meg, t. ház s ez árúczikk a magyar leány ... Most azonban t. ház, más irányt vett ez a kereskedés; most visznek ki tőlünk leányokat Dél-Francziaország, Németország és Anglia felé. Arra kérem tehát a t. ministerelnök urat, vessen gátot ennek is, mert ez az emberhússal való kereskedés Magyarországnak becsületére nem válik ... A magam részéről abba is beleegyezném, hogy karóba húzzák azokat, a kiknek ez a keresete ... Ugyanis kiállítják az útlevelet a leány számára, mely szerint őt cselédnek szerződtetik, ami jele annak, hogy a baj nem másutt van, mint a közvetítő intézetekben, a melyeket pedig szintén csak zsidók tartanak fenn. Az a szegény leány természetesen gyanútlanul elmegy oda s ott mindig akadnak bizonyos személyek, a kik őt ilyen helyekre szerződtetik ...
***
Komlóssy Ferencz: ... Midőn a t. minister ur azt mondta, hogy a papok és tanítók vannak hivatva arra, hogy a népet visszatartsák a pálinkaivástól, ő ezt a tanácsot magáévá tette, buzgólkodott a pálinkaivás ellen és a zsidó látván, hogy g'schäftje rosszul kezd menni, bepanaszolta és a tanítót elmarasztalták 50 forintban ... Kik prostituálják leginkább a keresztény leányokat? A zsidók! A hány zsidó születik, annyi keresztény leánynak kell elbuknia, mert kell a keresztény dajka. Neveljük gyermekeinket ugy mint ők. Hiszen mi neveljük őket, a mi iskoláinkba járnak, van-e csak egy gymnasium is, melyet zsidók tartanak fenn? ...
Zoom
Zsidó sajtó, a társadalom erkölcsi züllesztése
Molnár János: T. ház! Ha az úgynevezett ifjúsági könyvtárakba, vagyis a középiskolákban lévő könyvtárakba beletekintünk, sok oly munkát látunk ott, fájdalom, a melyek talán senkinek-kezébe, annál kevésbbé valók a serdülő mindkétnemű ifjúságnak kezébe … Mindjárt az első kötetben szó van egy titkos társaságról, a melynek alapszabályaiban a következők foglaltatnak:
1. Felekezeteket, pártokat, nemzetiségeket egymás ellen háborúságra ingerelni.
2. A főpapokról erkölcstelen életmódot híresztelni. Barátokról és apáczákról csiklandós anekdotákat közrebocsátani.
3. A fentebbi czél előmozdítására ifjúkat apáczaöltönyben, lányokat barátruhában a kolostorokba becsempészni.
4. A lutheránusokat Krisztus-tagadással vádolni.
5. A zsidókra rituális gyilkosságokat közölni.
6. A hol a társulat egy tagja bűnvád alá jút, azt a bíróság kezéből hamis tanúk által kiszabadítani.
7. Szeretőiknek gazdag öreg férjeket szerezni s gyors özvegygyé tételökról gondoskodni.
8. Szép aszszonytól, a ki törhetlen erényű, előbb a férjet csábítani el, hogy visszatorlásból maga is elcsábuljon.
9. Erényes nőket addig rágalmazni, a míg azzá lesznek, a minek hireszteltetnek.
10. Szükség esetén angyalokat csinálni.
11. Könyveket és képeket nyomtatni és terjeszteni, melyek a testi vágyakat felébresztik és a képzeletet felizgatják.
12. Az alkalom-csinálókat magas hivatásokba juttatni, doktori diplomával ellátni, csodaorvosoknak híresztelni. Ezekhez hasonló tanokat hirdet az a társulat még vagy huszonegy pontban. Ebbe a társaságba óhajt felvétetni egy ifjú, egy nagy történeti névnek az örököse. Felolvassák előtte az említett alapszabályokat és felszólítják, hogy írja azokat alá, és - ezt már szóról-szóra idézem a munkából - „Sarkával taposson a szent ostyára, mely az Agnus Dei jelképét viseli, s töviseket szurkáljon Krisztus viaszból kiformált testébe.” A tiszta szivű, ártatlan ifjú visszaborzad e merénylettől és hevesen, felháborodva így kiált föl: Nem írom alá! És most következik a kisértés, csaknem három teljes íven leírva, melyeket röviden így összegez a szerző: „Háromféle mámor küzdött az elsőbbségért a szegény ifjú idegei fölött, a bornak, az aranynak és a kéjnek mámora. Az utolsó kerül felül.” Mikor az első két küzdelemben győztes lett, hirtelen fellebben az ifjúval szemben egy fekete függöny, s a színpadon megjelenik egy „paradicsomi alak” Éva, a milyennek alkotá Isten az asszonyt. „Csupa lágy domborúság” - írja a szerző - „Egymásba folyó kigyó-vonalak, az egész alak egy testté vált dal ... A vége különben az, hogy az ifjú elbukott. Most már tehettek vele a mit akartak, kezes bárány lett belőle, aláírta a szerződést és planétája lett azon herczegnőnek - Zsuzsánának - a kinek férje nincs útjában, mert a tábort járja. A másik dolog t. képviselőház, mely szintén az ifjúsági könyvtárakban található, azok a művek, a melyekből, midőn egy kis leány egy példányt hazavitt és abba apja beletekintett, borzalom futotta át, hogy miféle könyvet adnak ezeknek a kis leányoknak a kezébe, mert ezekben valóságos förtelmek vannak. Nem akarom azokat felolvasni. ... Azokban a könyvekben megmagyarázzák, hogy mi „a leányi szűziesség” és „ha a leány becsületét feláldozza, nagy dolgokat képes keresztülvinni.” ... Nem volna-e jó az ifjúsági könyvtárakban razziát, selejtezést tartani, hogy ilyen művek a serdülő ifjúság kezébe ne kerülhessenek ... Hogy azok oly dolgokat is tartalmaznak a melyek még a felnőtteknek is az arczukba kergetik a vért, annál kevésbbé valók tehát azok 10, 12, 14, 15 éves ifjaknak, vagy leányoknak kezébe ...
***
Rácz Géza: ... Hogy ide Magyarországba Hamburgból, szóval a külföldről különösen zsidók közvetítése folytán különféle obscen iratok terjesztettek ... Nem tudom, azért nem történik-e semmi, mert ezen iratok szerkesztői zsidók, vagy azért nem történik, hogy csak hadd pusztuljon a magyar erkölcsiség, a mint már pusztulásnak indult. Hanem ezen iratok a „Pikáns Lapok" és „Pikáns Naptár" szerzői inkább azért panaszkodnak a kormány ellen, hogy kenyerüket el akarja venni, midőn a sokkal obscenebb iratok és különösen Zolának oly regényeit közlik a hivatalos lapban, a melyekben már a kétértelműség nem válik kétértelműséggé ... Nálunk is mindenütt zsidók a leánykereskedők és lélekvásárlók és erre hívja fel a hatóságok figyelmét. Már ez bizonyítja, hogy a mi álláspontunk nem szűkölködik bizonyítékok nélkül a zsidók ellen a közerkölcsiség megrontása szempontjából emelt vádak tekintetében sem ... Most tárgyaltatott nálunk az első anarchista per és kitűnt, hogy minden vádlott zsidó ...
***
Komlóssy Ferencz: ... Sőt kijelentem, hogy a tisztességes keresztény és nemzeti irányú sajtónak privilégiumait szívesen terjeszteném, de megjegyzem azt is, hogy a piszkos irányt, botrány hajhászó, zsidó szolgálatban, zsidó érdekekben működő sajtótól még azon jogokat is, a melyekkel rendelkezik, meg kellene vonni, vagy legalább azokat megszorítani ... a tisztességes keresztény és nemzeti irányú sajtónak privilégiumait szívesen terjeszteném, de megjegyzem azt is, hogy a piszkos irányt, botrány hajhászó, zsidó szolgálatban, zsidó érdekekben működő sajtótól még azon jogokat is, a melyekkel rendelkezik, meg kellene vonni, vagy legalább azokat megszorítani ... Ha a napisajtó működésén végig tekintünk, azt látjuk, hogy a sajtónak 9/10 része erkölcsi téren vallástalanságot, politikai téren forradalmat idéznek elő. Ezen sajtó, melyről szólok, le akarja a trónról ültetni az Istent és az ördögöt akarja annak székére állítani. Meggyőződhetik erről a t. képviselőház akkor, midőn kijelentem, hogy nem régiben olvastam egy, magát szépirodalminak nevező lapban, egy ódát az ördöghöz, melyben a közönség fel volt szólítva, hogy szakítson az Istennel és forduljon az ördöghöz, vegye igénybe amannak mindenhatóságát ...
Zoom
Bolond Istók, 1884. június 15.
Mérgezett pálinka, műbor
Nendtvich Károly: ... Teljes meggyőződésem és szent hitvallásom, hogy ha Magyarországon a dolgok még ötven esztendeig úgy mennek, a hogy az emancipatió Hedsirája óta mennek, akkor kérem, ez az ország nem lesz többé a magyaroké, hanem a zsidóké ... kétség sem lehet, hogy e hazának minden egyes tagja egy értelemben lesz, hogy ez az ország csakugyan zsidó ország lesz ... A nép igen szorgalmas, takarékos, de egy hibája van: a pálinkaszeretet. Ez erkölcstelenséget egyedül a zsidók hozták be és cultiválják. A zsidónak különös talentuma van arra, hogy kitudja a nép legveszélyesebb szenvedélyeit és ha kitudta, annak révén előbb moraliter, azután vagyonilag teszi tönkre a népet. Ugy mint a bankárok az országoknak hitelbe adják a pénzt, hitelbe adják a pálinkát a népnek, míg az adósság felszaporodik csaknem azon öszszegre, a mennyit a vagyon ér. Mint a pók a legyet, ugy fonják be a népet, hogy mozdulni sem tud ... „Egy kitűnő, az osztrák udvarnál már régóta aecreditált diplomata a ragáczi fürdőben Svájczban, a „table d'hotes"-nál azon állítást koczkáztatta, hogy 50 év múlva a bécsi Szent István Templom zsinagóga lesz ... Hát akkor az egész ministerium zsidó-ministerium lesz, a törvényszékek mind zsidó-törvényszékek lesznek és azután a parlament leginkább zsidóparlament lesz ...
***
Rácz Géza: ... Én csak tényeket mondok t. ház. Elég az hozzá, hogy másnap ezt a fürdővizet azután fölereszti egy kis vitriollal, választóvízzel, maszlagos nadragulyával - a mint gróf Andrássy Manó t. képviselőtársam is minap itt constatálta, a kit pedig antisemitismussal vádolni nem lehet - és ezt a moslékot méri ki a földhöz ragadt nyomorult népnek. Alig egy emberöltő óta küzd e fegyverrel a zsidóság és már is egy egész generatiót tett vele tönkre. Testileg és lelkileg elsatnyult nemzedék jött az aczélkarú és szikrázó szemű ősök helyébe. A pálinkától fakó és puffadt arczok, beesett szem és tompa elme jelzik mindenfelé a zsidóságnak emberölő manipulatióit ...
***
Szinay Gyula: ... És megjelent, mint borhamisító zsidó s ez alakjában tönkretette a rekonstruáló gazdát, tönkretette annak az erszényét, tönkretette a fogyasztók egészségét, tönkretette az ország bortermelésének hitelét, becsületét ... Mikor a földmívelésügyi miniszter úr fejére lépett ennek a hydrának, mit láttunk? Jött először az általános megdöbbenés, majd a megdöbbenésből a felocsúdás, a felocsúdás után jött a borhamisító szindikátus dühös védekezése. És mikor a megnyilatkozó közvélemény ereje ezt mind elseperte a föld színéről, akkor jöttek a kerülő utak, megindították az aknamunkát, a titokban való gyártást, és a hamis bornak kívülről való behozatalát ...
Zsidók magyar nemesi családok neveit vették fel
Zimándy Ignácz: ... Vajjon a parasyta jövevények azon helytelen eljárása, melylyel legősibb, legkiválóbb magyar nemesi családok neveit fölveszik és ez által a történelmére büszke magyar embernek egész múltját, az illető családok hős elődeit valódi zsidó perfídiával gúny tárgyává teszik, vajjon ez nem fokozza-e a zsidóság iránti ellenszenvet, nem zavarja-e a fajok közötti békét? ... Nemde, a heraldika azt tanítja, hogy a középkorban, mikor a vezetéknevek keletkeztek. A ki erős volt testére nézve, azt Erősnek nevezték, a ki nagynak nőtt, azt Nagynak, a ki barna színű volt, azt Barnának, a ki vereshajú volt, azt Veresnek, a ki oroszlán természetű volt, azt Vitéznek, Bátornak, a ki róka természetű volt, azt Rókának, a ki szarka-természetű volt, azt Szarkának nevezték. Tehát ha így keletkeztek a mi vezetékneveink és ha egy sánta azért, hogy Sántának hítták, nem szégyenkezett. Akkor a zsidók is miért nem vesznek fel új neveket testalkotásuk, érzelmeik, képességeik s egyéb tulajdonságaik szerint? No bezzeg, akkor nem lett volna köztük Kinizsy, Hunyady, Báthory, hanem lett volna Nyúlfark, Hagymabűz, Csempész, Uzsorás, Gyufarágó, Papramorgó, Tőzsdemoly, Haiuisgyöugy, Talmifény, Libabőr, Tönkházi, Rondafi, Tollasi, Szélhámos, Ürgevári, Vérszopó, Csámpási, Fegyházi, stb ... Megdicsőült báró Eötvös József amaz örökké igaz szavai: ... Bármit beszéltek és tettek légyen a kereszténység elleni, t. i. a szabadkőművesek és a zsidók. Nem fogja egy gondolkozó sem tagadni a fennebb említett tényt, a miben Európa keresztény népei nem keresztény polgártársaikat, sőt az őskor összes népeit felülhaladták, mind a kereszténységre vihető vissza ... Azért, nehogy a modem felvilágosodás a zsidó és szabadkőműves liberalismusa által erősen megtámadott, sőt már-már veszélyesen ingadozó alap és talapkövei nemzeti polgáriasodásunknak összeomolván, saját nemzeti létünket maguk alá temessék ...
Zoom
Herkó Páter, 1894. október 7. - A dzsentri nem pusztul, / hanem mint a »Hét« mondja, csak átalakul! (Izrael dicsére.)
Egyiptom és a nemesfémrablás
Rácz Géza: ... Jól ismerheti, mint a történetírás terén is kiváló szerepet játszó férfi, az egyptomiak történetét. Tudhatja, hogy a zsidók vendégekül jöttek volt oda, azonban az egyptomiak csakhamar megelégelték az ő ottani szereplésüket, mert ők tisztességes munka helyett elkezdtek uzsoráskodni épen ugy, mint hazánkban és mikor e miatt az egyptomiak felháborodván ellenük, vályogvetésre és téglakészítésre szorították őket, a zsidók készek voltak inkább neki menni a Verestengernek, mint sem választott népi csontjaikat ilyen munkával meggyalázzák. Csakhogy abban a nagy sietségben is, melyet ez alkalommal tanúsítottak, egyről nem feledkeztek meg, hogy tudniillik az egyptomiak arany és ezüst edényeit, melyeket mint zálogokat maguknál tartottak, magukkal ne vigyék, vagyis el ne lopják. És ezért történt, hogy Pharao utánuk ment. Mert az egyptomiaknak sokkal több eszük volt, hogy sem a zsidókat akarták volna visszahozni, hanem vissza akarták hozni edényeiket. Azonban ez is bolond gondolat volt tőlük, mert a mint Pulszky t. képviselő ur jól tudja, a mire a zsidó egyszer ráteszi a kezét, azt ugyan nem igen lehet tőle visszakaparítani. És hogy a zsidók ez alkalommal csakugyan elvitték magukkal ezeket az arany és ezüst edényeket, annak fényes bizonyítéka az, hogy a pusztában volt miből arany borjút önteniök. A mi kivándorlóinknak bezzeg nem igen telik arany borjú öntésére ...
***
Megtámadnak egy lelkészt
Páder Rezső: ... Az illető papot az utóbbi években már négyszer felgyújtották, csupán azért, mert ő ott híveinek megmentésére egy hitelszövetkezetet létesített és vezetett. Múlt télen pedig élete ellen törtek saját lakásán, mert két egyén bekormozott arczczal éjjel hálószobájába betört, reá támadtak s nejét késsel meg is szúrták. Ő maga pedig csak azáltal menekült meg a biztos haláltól, hogy töltött revolverét a falról már nem érkezvén lekapni, egy a hálószoba ablaka mellett álló töltetlen puskával leütötte az egyik gyilkost, kit azonban a másik merénylő magával kivonszolt s mindketten a sötét éjszakában elmenekültek. Ezen derék és bátor papot Tegze Gézának hivják ... Minden igazhitű, a kis gyermektől kezdve a tehetetlen aggastyánig, köteles mindennapi imádságába azon forró óhajt bevenni, hogy Jehova engemet legkésőbben egy év alatt okvetlenül elpusztítson. Azután az mondatik itt, hogy azok a kötelezők, a melyeket az illetőktől vettek, a kiket uzsorával behálóztak és tönkre tettek úgy vannak kiállítva, hogy szabadon választott bíróság előtt perelhetik az adósokat ...
***
Magyarok Istene versus Jehova
Rácz Géza: ... Ez a szellem nyilatkozik Vadnay Károly t. képviselőtársamtól, a ki a napokban egész cynismussal kijelentette itt a képviselőház színe előtt, hogy ő és választói már nem is a Magyarok Istenéhez, hanem Jehovához fohászkodnak. No hiszen t. képviselőtársam választóit csakugyan sajnálni lehet, mert ha már Miskolczon annyira jutott a kereszténység, hogy a zsidók istenét erősebbnek tartja a Magyarok Istenénél, akkor nem sokára nem lesz szüksége annak a városnak, hogy rabbija a főrendiházba jusson, mert vagy a képviselőjüket választják meg rabbinak, vagy a rabbit képviselőjüknek.
Szerencsére a főrendiház, melynek tagjai a régi családok fényét és az ősök erényeit, nem pedig a zsibvásári erkölcsöket és talmudi logikát képviselik, nem hagyta magát elkápráztatni a máramarosi gyémánt ragyogásától ...
***
Károlyi István gr.: ... A zsidónak imája, mint tudom, még ma is nem a Magyarok Istenéhez szól, hanem a Jehovához, a zsidóknak nyelve nem a magyar nyelv, hanem zsidóul beszélnek egymással. Nem is tekintem magyarnak a zsidót, hanem egy fajnak tekintem, mely bejött Magyarországba, benne a magyar nemzetnek, szerintem, lényegét nem tekinthetem ... Ezen qualificatiót, megvallom, nem akarok sérteni, de a zsidónak megadni nem lehet és igy ajánlom, hogy azon pont egyszerűen kihagyassék ...
***
Nendtvich Károly: ... Ők minden más népet, minden korban és mindig gyűlöltek, nemcsak azokat, a kik nem tartoztak az ő vallásukhoz, hanem a saját fajbelieiek iránt is gyűlölettel viseltettek, a kik külön törzshöz tartoztak. Ha az ember Józsuának a könyvét olvassa, láthatja, hogy mily szeretettel viseltettek ők egymás iránt is. Például a leviták, az arany bárány imádása miatt meggyilkolnak 23.000 zsidót, a Koreák-féle lázadás miatt elégettetik 250 zsidó, a döghalál idejében még ugyanazon bűnért 14.000 zsidó. 24.000 zsidó azért gyilkoltatik meg, mert egyetlen egy zsidó egy mediánita leánynyal szerelmi viszonyba lépett. A Jordán átlépésekor 20.000 zsidó gyilkoltatik le azért, mert a „Sibolet" szót nem tudták kimondani, a Benjaminiták lemészároltak 40.000-et. Ellenben a Benjaminiták közül legyilkoltatik a többi törzsök által 45.000, végre elhalnak Betzemes városlakosai közül, mert a szövetség ládáját megnézték, melyet a filisterek nekik visszaadtak, 50.070-en ... Ha mi a királyok és bírák könyvét olvassuk, azt találjuk, hogy csaknem egyetlen király sem halt meg természetes halállal, sőt az egyik királyi család elpusztította a másikat. Így ment ez folyvást. Ebből kitetszik, mennyire vérengző volt a zsidó nép már akkor ...
***
Csalások, átverések
Szendrey Gerzson: ... Az utána következő néhány esztendőben még senki sem gondolhatott arra, hogy az akkor még ócska ruhákkal, csontokkal, rongyokkal, nyúlbőrrel, lóbőrrel kereskedők, parasztleányoknak pirosítót, harisnyakötőt, tűt, czérnát elárusító zsidók, hamis okmányok készítésével, csődökkel, uzsorával - különösen azon uzsorával foglalkozók, mely 1867-től egészen 1877. év közepéig tartott - ma már milliomosok lesznek ... zsidó jutott az által a virilista székbe, hogy a kincstár részére felajánlotta kifejlődött lovait, holott 4 éveseket kerestek. Kénytelenek voltak tehát az egészséges fogakat kihúzni és helyette 4 éves csikóknak fogait tenni, hogy így értékesebbé tegyék azokat az állatokat. Így volt, hogy az ökrök, tehenek fogait kiszedik, hogy fiatalokét tegyék helyette. Így lehet virilistának lenni. Azután a bíróság előtt a tárgyalás alkalmával bebizonyodik, hogy csak 100 forint pénzbírságot kell fizetnie. Egy sütő zsidó üzletében a süteményt éjjel összegyűjtött embervizelettel sózták meg ...
***
Buzáth Ferencz: ... Ha valamely zsidónak dolga volt a városban, egyszerűen bejelentette magát tanúnak, a vizsgáló bíró megidézte, ott aztán holmi semmitmondó vallomást tett, aztán a tanúzási és utazási költséget fölvette, s az állam költségén elvégezte a dolgát ...
Zoom
Herkó Páter, 1894. július 29.
Zsidók használhatatlanok katonai célokra
Rácz Géza: ... Mert hisz ebben a zsidók is ágyútölteléknek vannak szánva. Már, ha mi egy hadseregben büntetést, strafkoloniát látnánk, azon kísértetbe jöhetnénk, hogy hős Makkabeusainkat besorozzuk. Hanem midőn arról van szó, hogy egy hadseregre bízzuk a nemzet léte és határai megvédését, mi e kísértésről lemondunk és nem akarjuk a hazát a zsidók bátorságára bízni. A zsidókéra, a kiknek a Talmud azt a bölcs utasítást adja: ha csatába indulsz, utolsónak menj, mert ha futás lesz, így lesz a legelső ... Különben is t. ház, nem igen vennénk hasznukat. A hadseregben eddig is manipuláns őrmesterekül, liferánsokul, spionokul használták őket. A manipulátiókról nem akarok sokat beszélni, de a zabliferálásokról elég keserű tapasztalatot szerzett a közös hadügyminisztérium. Ha a zsidónak ökröt kell szállítania, kecskét szállít, búza helyett meg zabot ... A török hadjáratok alkalmával a zsidók majd a keresztényeket, majd a törököket szolgálták. Buda bevételénél, a minek két százados évfordulóját legközelebb fogjuk megünnepelni, történt, hogy a zsidók, mint legtöbbször a törökök szolgálatában állottak, de mikor lotharingiai Károly rebachot kinált nekik, jó pénzért bebocsátották a keresztényeket a várba, mire aztán lotharingiai Károly viszonzásul keményen megsarczolta őket ...
Zoom
Üstökös, 1867. december 7.
Zsidó tanár a közoktatásban
Zimándy Ignácz: ... Nem kellett volna egy keresztény tanári képezdére egy nem keresztény embert, egy zsidót kinevezni ... És ezzel szemben kiemeltem, hogy egy nem keresztény, egy zsidó, a ki kötelességének tartja azt, hogy nemcsak imádkozzék a keresztény nemzetek kiírtásáért, hanem egyszersmind érdemnek is tartja azt, hogy a keresztényt bármiképen megrövidítse, hogy oly ember, a ki a talmudot vallja vallásának, melyben nyilvánosan ki van fejezve a keresztények elleni gyűlölet ezen szavakkal „jimmam scheno versichrono". Legyen kiírtva az ő, tudniillik Krisztusnak neve és emléke, hogy vezetheti ilyen ember keresztény szülők gyermekeit, hogy vezetheti ilyen ember keresztény tanárjelöltek tanítását, nevelését! ...
***
Dohányhamisítás
Komlóssy Ferencz: ... Tudjuk ugyanis, t. ház, hogy a trafikot a zsidók monopolizálják, alig van elvétve egy-két keresztény trafik. Tehát a trafikokban történik a hamisítás, hogy miképen, elő fogom adni ... Itt az uri ember szívja a javát, a vidéki ember az alját. Hogy miért nem jut a közönség tiszta, egészséges dohányhoz és szivarhoz, annak további oka, hogy a helyiségek különösen falun, mert nem kell mindig a fővárosi trafikok után megítélni a dohány minőségét, hanem tessék körülnézni a falukon, hogy milyen dohányt, vagy szivart kénytelen színi a falusi ember. A hol a helyiség dohos, egészségtelen, a hol petróleum, kátrány szag és mindenféle miazmák átjárják a dohányt, a mely magába szívja ezen kipárolgásokat, miért nem történik itt ellenőrzés. További oka, hogy rossz dohányt kénytelen szívni a falusi ember, az, hogy a zsidó meghamisítja a dohányt. Tapasztalásból mondom, mert meggyőződtem, hogy mióta pakliban árulják a dohányt, a zsidók két pakliból hármat csinálnak. Saját szolgám mutatott nékem egy paklit, a melyben kevés volt a dohány, de annál több a faanyag …
A teljes könyv ide kattintva érhető el, illetve tölthető le (1,9 MB).
Ajánló: baalvany.blog.hu - Szécsi Levente tanulmányai a zsidóság történelméről
Reklám
Friss hírek az elmúlt 24 órából
Kereső
Időkép
Hőtérkép
Legolvasottabb hírek
Szavazás

Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2020 | Impresszum | Hirdetési ajánlat | Privacy Policy | About Us
CSS váltás feketére CSS váltás fehérre
Hírfolyam Lapszemle ipv6 ready