Mindszenty bíboros a Budai Várban
1956. október 31., szerda kronológiája
A Honvédelmi Minisztériumban hajnalban megalakult a Forradalmi Honvédelmi Bizottmány. Tagjait a katonai tanácsok küldöttei, valamint a fegyveres forradalmi ifjúság képviselői választották meg.
A Kilián laktanyában a Magyar Néphadsereg, a nemzetőrség, a fegyveres csoportok, az újjászerveződő politikai pártok és szervezetek részvételével megtartották a Forradalmi Karhatalmi Bizottság gyűlését. A gyűlésen többek között bejelentették, hogy egységes parancsnokság alá vonják a honvédség, rendőrség, határőrség és a felkelő csoportokból megalakult nemzetőrséget.
Az Elnöki Tanács Tóth Lajos vezérőrnagyot, a honvéd vezérkar főnökét a beosztásából felmentette, és Maléter Pál ezredest, a Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok parancsnokát kinevezte a honvédelmi miniszter első helyettesévé, Kovács István vezérőrnagyot a vezérkar főnökévé és Király Béla vezérőrnagyot a főváros katonai parancsnokának.
A honvédelmi miniszter parancsa alapján a katonai alakulatoknál megkezdődtek a forradalmi katonai tanácsválasztások.
20 órakor bemondta a rádió, hogy Nagy Imre, a minisztertanács elnöke közölte a Szovjetunió kormányával, hogy haladéktalanul tárgyalásokat kíván kezdeni a szovjet alakulatok teljes kivonásáról, és felkérte a szovjet kormányt, jelölje ki a küldöttségét és jelölje meg a tárgyalások helyét és idejét.
A Magyarország elleni katonai akció („Vihr” – „Forgószél” – hadművelet) előkészítésével megbízták Ivan Konyev marsallt, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnokát. Éjszaka a szovjet–magyar határszakaszon új szovjet csapatok bevonulása kezdődött meg Magyarországra.
A Budapesti Karhatalmi Parancsnokság három körzetre osztotta a fővárost, s parancsnokokká kinevezte Bakonyi József alezredest, Csémi Károly alezredest és Mecséri János ezredest.
A Petőfi Akadémia Forradalmi Katonai Tanácsa intézkedett, hogy a Budapesten lakó tisztek a kerületükben nyújtsanak segítséget a nemzetőrség megszervezéséhez. Az Akadémia Katonai Tanácsa leváltotta a parancsnokot, fegyvert adtak az egyetemistáknak, és szoros kapcsolatot alakítottak ki a fegyveres csoportokkal.
A piliscsabai ezred fegyvert adott a Baross téri fegyvereseknek.
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tiszti csoportja segítségével megkezdődött a Corvin közi felkelő csoport katonai minta szerinti átszervezése.
A Kossuth Tüzér Tiszti Iskola Katonai Tanácsa letartóztatta az iskola parancsnokát, és fegyvert szállított a Kilián laktanyában lévőknek.
A HM Haditechnikai Csoportfőnökség fegyvert, ruhát adott a műegyetemisták részére. A HM fegyverzeti csoportfőnöke utasítást adott a nemzetőralegységek felfegyverzésére.
MTI-jelentések
A pápa táviratot intéz Mindszenty bíboroshoz
A Vatikánban közölték, hogy XII. Pius pápa személyes üzenetet intéz Mindszenty József hercegprímáshoz. A táviratban a szentatya szerencsét kíván a bíborosnak.
A lengyelországi cserkészszervezet levele a magyar úttörőkhöz
A lengyelországi cserkészszervezet központja levelet intézett a magyar úttörőkhöz, amelyben mélységes sajnálkozását és rokonszenvét fejezi ki a magyar gyermekek iránt.
„A cserkészszervezet központja és a Lengyel Népköztársaság oktatásügyi minisztériuma – hangsúlyozza a levél – meghívja a magyar gyermekeket, látogassanak el Lengyelországba.”
A begyűjtési miniszter nyilatkozata
A nemzeti kormány 1956. október 30-án megszüntette a kötelező beszolgáltatási rendszert.
A Kohó és Gépipari Minisztérium ideiglenes forradalmi bizottsága felhívja a minisztérium összes dolgozóit, hogy november 1-jén déli 12 órakor jelentkezzék munkahelyén a végleges forradalmi bizottság tagjainak megválasztása céljából. Ugyanakkor mindenki felveheti a fizetését.
Budapest főváros nemzeti bizottsága közli, hogy november elsejétől megnyitja a következő fürdőket: Gellért, Széchenyi, Lukács, Rudas, Kun és Dandár utcai és a pesterzsébeti fürdőt. Rendkívüli helyzetben a fürdők törölközőt és lepedőt nem tudnak adni.
Jól működik a légihíd – További nagy mennyiségű külföldi gyógyszer- és élelmiszerszállítmány érkezett a Ferihegyi repülőtérre.
Eltemették a forradalom első hőseit Tatabányán.
A Város- és Községgazdálkodási Minisztérium jelenti:
A Budapest lakosságát ért üvegkárok gyors pótlása érdekében közöljük: 140.000 négyzetméter ablaküveg áll rendelkezésükre jelen pillanatban.
Közellátási helyzetjelentés
Budapesten csaknem valamennyi élelmiszerüzlet nyitva van és a szokásos ideig tart nyitva. A sorállások is nagyrészt megszűntek, kivéve ott, ahol rizst osztanak.
Megalakult a Magyar Újságírók Nemzeti Bizottsága.
A Legfőbb Államügyészség forradalmi bizottmányának közleménye
A Legfőbb Államügyészség Forradalmi Bizottmánya katonai és polgári ügyészeket küldött ki annak ellenőrzésére, hogy a helyi forradalmi szervekkel vizsgálják felül a forradalmi megmozdulásban való részvétel miatt fogva tartott személyek szabadlábra helyezésének megtörténtét.
Az Egészségügyi Minisztérium közli:
hogy a különféle gyógyszerkérésekkel az érdekeltek ne a rádióhoz, hanem közvetlenül a minisztériumhoz forduljanak. Telefon: 114-600.
A minisztérium kéri a budapesti gyógyszertárak vezetőit, hogy a gyógyszertárakat nyissák ki.
Győr megyében is nagy örömmel fogadták a parasztok a begyűjtési rendszer eltörlését, s most újult erővel folytatják a gépi szántást, vetést.
Teljes sztrájk Bács megyében
A kecskeméti üzemek, hivatalok dolgozói elhatározták: mindaddig szüneteltetik a munkát, míg a szovjet csapatok teljes egészében el nem hagyják az ország területét és el nem távolítják a város minden olyan vezető funkcionáriusát, akit a Rákosi-érában neveztek ki.
A déli evangélikus egyházkerület püspöki hivatala közli:
Dezséri László püspök lemondott és a déli evangélikus egyházkerület vezetését az 1950-ben igazságtalanul elítélt Ordass Lajos püspök vehette át.
Hatalmas tömeg fogadta Budán Mindszenty József bíboros érseket
Mindszenty József bíboros érsek, Magyarország hercegprímása szerdán reggel 9 órakor a nemzetőrség autójának kíséretében megérkezett budai palotájába. Már reggel 8 óra tájban nagy tömeg helyezkedett el a palota környékén, az Uri utcában, hogy üdvözölje a nyolc évi, ártatlanul elszenvedett, szörnyű rabságból hazatérő kardinálist. Mindszenty József bíboros hercegprímás megjelent a palota erkélyén és pár szóval megköszönte a ragaszkodást, majd áldását adva a térdre boruló hívekre, a nép beláthatatlan tömegére, visszavonult, bement kápolnájába, ahol csendes szentmisét mutatott be.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Tóth Lajost, a honvédelmi miniszter első helyettesét és a honvéd vezérkar főnökét e tisztségei alól felmentette.
Egyben Maléter Pált, a honvédelmi miniszter első helyettesévé és Kovács Istvánt (nem azonos a Budapesti Pártbizottság volt első titkárával!) a honvéd vezérkar főnökévé kinevezte.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Király Béla vezérőrnagyot a főváros katonai parancsnokává kinevezte.
Nagy Imre miniszterelnök: A varsói egyezmény felmondásával is kérjük a szovjet csapatok azonnali visszavonását
Szerdán délután hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth Lajos téren. Nagy Imre miniszterelnök a parlamentből lement a Kossuth szoborhoz és beszédet mondott. Beszédében hangsúlyozta, hogy nem ő kérte a szovjet csapatok segítségét, ez az intézkedés tudtán kívül történt. Kijelentette: a varsói egyezmény felmondásával is kérjük a szovjet csapatok azonnali visszavonását.
A miniszterelnök beszéde utána tömeg csoportokba gyűlve még sokáig együtt maradt és elégedetlenségét fejezte ki Münnich Ferenc személye iránt.
Megalakult a Magyar Politikai Foglyok Bajtársi Szövetsége.
A Magyar Parasztszövetség közleménye
A Magyar Parasztszövetséget, amelyet 1947 elején elsőnek zúzott szét a Rákosi-féle diktatúra, ismét megkezdte működését.
Ismét megjelenik a Kis Újság
Csütörtökön reggel ismét megjelenik a Független Kisgazdapárt központi lapja, a Kis Újság. Főszerkesztő Kovács Béla, felelős szerkesztő Futó Dezső.
A Nemzeti Parasztpárt zászlóbontó nagygyűlése
Szerdán délután a Vajdahunyad-vár udvarán több ezer résztvevő jelenlétében újra zászlót bontott a működését 1948-ban beszüntetett Nemzeti Parasztpárt.
Kéthly Anna és Révész András, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviselői a II. Internacionálé ülésére Bécsbe utaznak
A szerdán megalakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségének megbízásából a párt elnöke: Kéthly Anna és főtitkárhelyettese: dr. Révész András csütörtökön Bécsbe utazik, hogy tanácskozást folytassanak az éppen összeülő II. Internacionáléhoz tartozó szociáldemokrata pártok küldötteivel.
A magyar kormány haladéktalan tárgyalásokat kíván a szovjet alakulatok kivonásáról az egész országból
A Minisztertanács elnöke közölte a Szovjetunió kormányával, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya haladéktalan tárgyalásokat kíván kezdeni a szovjet alakulatok kivonásáról Magyarország egész területéről.
(Kuruc.info)