Kedves Kurucok!

Hülyék vagyunk-e mi, keresztények? A pápa, a pápák sora, a papság annak néz minket vagy nem? Netán a Biblia hazudik nekünk? A kérdés hamar eldönthető, nem is kell túlságosan beletemetkezni. Csapjuk fel az elején a Szentírást, rögtön az első két oldalon választ kapunk kérdéseinkre.

"Jézus Krisztus evangéliuma szent Máté szerint.
Jézus Krisztus nemzetségtáblája.
Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának, Dávidnak volt a fia.
Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és testvérei. Júda fiai Támártól Fáresz és Zára, Fáresz fia Ezron, Ezron fia Árám, Árám fia Aminábáb, Aminábáb fia Náászon, Náászon fia Szálmon. Szálmon fia Ráhábtól Booz, Booz fia pedig Dávid király.
Dávid király fia Uriás feleségétől Salamon volt. Salamon fia Roboám, Robomán fia Ábia, Ábia fia Áza, Áza fia Jozofát, Jozofát fia Jorám , Jorám fia Oziás, Oziás fia Joátám, Joátám fia Ákáz, Ákáz fia Ezekiás, Ezekiás fia Manasszes, Manasszes fia Ámon, Ámon fia Joziás, Joziás fiai pedig Jekoniás és ennek testvérei a babiloni fogság idején.
A babiloni fogság után Jekoniás és fia Szálátiel volt, Szálátiel fia Zorobábel, Zorobábel fia Ábiud, Ábiud fia Eliákim, Eliákim fia Azor, Azor fia Szádok, Szádok fia Ákim, Ákim fia Eliud, Eliud fia Eleázár, Eleázár fia Mátán, Mátán fia Jákob, Jákob fia pedig József, Mária férje. Mária a Krisztusnak nevezett Jézus szülőanyja.”

Eddig világosan látjuk, hogy József Ábrahám nemzetségéből származik, tehát vérzsidó.
Az apró betűs lábjegyzet már próbál „magyarázni”, miszerint „Szent Máté nemzetségtáblája azt bizonyítja, hogy Jézus Ábrahám törzséből és Dávid király családjából származott”.

Igen? Tehetjük fel a kérdést, miért? Miért következik ebből, hogy Jézus zsidó?

Nézzük a következő lábjegyzetet még ugyanezen oldal alján:

„Mária héber formája Mirjám, arám jelentése úrnő. József nem természetes atyja Jézusnak, ezért az evangélista megszakítja a felsorolást, és nem is mondja Jézust az ő fiának. (Kiemelések tőlem.) Mivel azonban Mária és József törvényes házassága idején született, a nyilvánosság és a törvény előtt József volt az atyja”. De nem vér szerinti atyja, teszem hozzá!

Tovább az evangélista:

„Jézus születése. Jézus Krisztusnak ez az eredete: Anyja Mária, József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt és mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el. Miközben ezen gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala és így szólt: 'József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”'

Józsefnek tehát nem vér szerinti leszármazottja Jézus. Vér szerinti leszármazottja ellenben anyjának, Máriának. Aki veszi a fáradtságot és végigolvassa a Bibliát, egyetlen szó, egyetlen betű utalást nem talál arra vonatkozóan, hogy Mária héber lenne. Neve nem héber, beszélni arámiul tanítja meg fiát. Miért nem héberül? Azért nem, mert nem Júdeában élnek, hanem Galileában. Galilea lakossága nem zsidó, hanem kivetettek, alacsonyabb származásúak. Nem élhettek Júdeában, a „magasabb rendű fajta” közelében. Innen jár be egyébként Jézus tanítani, okítani a „nagy tudású rabbikat” atyjának, az Úrnak bölcseleteire. Jézus próféta volt.

Ha tehát anyja nem volt zsidó, miért lett volna az Jézus? A még mai és érvényben levő fajelmélet szerint csak az anyai ágon zsidó a zsidó. A többi megvetésre érdemes pária. Akkor miért ragaszkodik mindenki – a pápát is beleértve – ehhez a rögeszméhez? Netán ez is a zsidók vég nélküli felmagasztalása?

Akkor legalább már a Szentírás ezen részét írják már át, akkor a jövő keresztény nemzedékei már tényleg elhiszik, hogy Krisztus zsidrák volt.

Ui.: Láthattuk Mel Gibson megdöbbentően kemény filmjét, a Passiót. A film kendőzetlenül mutatja be a zsidóság gyűlöletét, brutalitását, kegyetlenségét, lihegő bosszúszomját. Nem utolsósorban annak vitán felüliségét, hogy a zsidók juttatták Krisztust a keresztre. XVI. Benedek elődje (akit most készül boldoggá avatni), II. János Pál a film vatikáni levetítése után teljesen az események hatása alatt csak ennyit mondott: „Így történt”.

Megkérdezném Benedek pápától, hogy most akkor hogyan is van? Ő most felülírja óriási hatású elődje kijelentését? Nem képes a sarkára állni és beinteni a hébereknek?

Kitartás:

MT
Két ellenvélemény is érkezett olvasónk írására:
Tisztelt Kuruc.info!
Érdeklődve olvastam egy kitartásra buzdító, magát MT-ként megnevező kurucos olvasó rövid elemzését Jézus származásának témakörében az Olvasónk "Jézus zsidóságáról" cikkben.
Mivel a kedves olvasó (hadd éljek innentől ezzel a megnevezéssel) a Szentírást használja elmélete igazolására, én is így teszek, azonban cáfolat gyanánt. Amiről szó van: Jézus nem zsidó származása Mária nem zsidó voltából ered. Mindjárt az evangéliumok elején olvasunk ilyet, hogy:
“És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak (Ἰησοῦν). Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának királyi székét (Δαυεὶδ ¬ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ); És uralkodik a Jákób házán mindörökké; (βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ)” - Lk. 1:31-33
„... hogy megemlékezzék az ő szent szövetségéről, Az esküvésről, a melylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak“ - Lk. 1: 72-73
“József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet” - Mt.1:20
Megjegyzéseim:
1., A Jesua név zsidó név.
2., Dávid történelmileg zsidó uralkodó az i.e. 10. században.
3., A Jákob háza pont az egész Izraelt jelenti, hiszen Jákob második neve Izrael, amely felett a Messiás törvényesen uralkodik. Ilyet más nemzetről a Szentírás nem állít.
4., A Keresztelő Jánossal kapcsolatban is elhangzott prófécia ugyanebben a fejezetben. A Keresztelő János zsidó volt, annak anyja Erzsébet, Mária rokona. Jézus és a Keresztelő unokatestvérek – lásd Mária látogatása Erzsébetnél leírást, ahol elhangzik a Magnificat. További információ: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magnificat
5., Azért abban az időben igaz zsidó nem vett feleségül nem zsidó nőt.
Nem igazán értem a kedves olvasó felindulását. Mintha a keresztényeket bárki hülyének akarná nézni, ha a pápa vagy bármely magát kereszténynek valló személy a Szentírás, mint elsődleges dokumentum szerint Jézus anyját zsidónak tekinti. Jézus zsidó mivolta pont az olvasó által idézett szövegben is tetten érhető: Ő szabadítja meg népét bűneitől. (αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.) Márpedig akkor Jézus és népe vér szerint egyféle...
A kedves olvasó számára Jézus családjának galileai lakóhelye az egyetlen bizonyíték Mária nem zsidó származására. Azonban nem veszi figyelembe azt a körülményt, amely Jézus családjának odaköltözéséről szól: „Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni (mármint a József), hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére. És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.” - Mt 2:22-23
Tehát a lakóhely megválasztásának egyszerű oka volt: a bujkálás. Ráadásul így teljesedett be a predestináló Isten egyik messiási próféciája is. Sem nyelvtanilag, sem a Szentírás belső logikájának tekintetében nem lehet bizonyítékul értelmezni ezt a körülményt Mária nem zsidó származására. Ugyanakkor tény, hogy Galileában nemcsak pogányok éltek, hanem zsidók is. Ezt Jézus tanítványi köre fényesen bizonyítja, hiszen voltak köztük zsidó galileai halászok.
Ami Jézus beszélt nyelvét illeti: a héber nyelvet a zsidók már a Krisztus születése előtti századokban egyre kevésbé használták, a mindennapi élet nyelve a hellenizált, utóbb római fennhatóság alá kerülő Júdeában az arámi és a görög állt. Mária arámi nyelvhasználata a kor szokásába teljesen beleillett.
Mivel a fenti kevésszámú érv hamar megdönti a kedves olvasó tételét, miszerint Jézus nem zsidó származása Mária nem zsidó voltából ered, kérdem én, miért kellene a Kuruc.infó olvasójának hülyének éreznie magát?
Üdvözlettel,
RE.

Jézus valóban zsidó származású! - Reagálás MT 3.14-i olvasó levelére
Kedves MT, kedves olvasók!
Bármennyire is érthető (és hazafias körökben rendkívül elterjedt) a törekvés, hogy kivegyük Jézus Krisztust a zsidóságból, a tények előtt nekünk is meg kell hajtani fejünket.
Való igaz, hogy a Máté evangélium Szt. József családfáját írja le, amely nem bizonyítja Jézus zsidóságát.
Itt azonban nem állhatunk meg. Meg kell vizsgálnunk az újszövetségi Szentírás egészét, hogyan nyilatkozik a kérdésről.
Természetesen ennek csak úgy van értelme, ha a Szentírást isteni sugallatúnak fogadjuk el. Úgyhogy akinek evvel problémája van, az már itt és most hagyja abba az olvasást. Nincs értelme ugyanis úgy olvasni a Bibliát, hogy ami tetszik nekem belőle, azt igaznak fogadom el, ami pedig nem, azt hamisításnak tartom.
Nos, az egész evangéliumon végighúzódik, hogy Jézust Dávid fiának tartják, amit ő egyszer sem helyesbít. Így szólítják a gyógyulást kereső vakok több különböző alkalommal (Mt 9.27, Mt 20.30), a kánaáni asszony (Mt 15.22), az őt üdvözlő tömeg jeruzsálemi bevonulásakor (Mt 21.9). Maga Jézus pedig, amikor kérdést tesz fel a farizeusoknak a Messiás származásáról, szintén megerősíti a Messiásnak Dávid házából való származását. (Mt 22.42).
Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében külön kiemeli, hogy „Jézus test szerint Dávid nemzetségéből született, a lélek szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.” (Róm 1.3-4). A zsidókhoz írt levélben szintúgy megerősíti ezt:
„Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda törzséből származott.” (Zsid 7.14)
De maga Gábriel arkangyal is így adja hírül Szűz Máriának Jézus születését:
Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját. (Lk 1.32)
A figyelmes bibliaolvasónak pedig feltűnik, hogy Lukács Dávidtól kezdve egészen másképp írja le Jézus nemzetségtábláját, mint Máté. Az egyházatyák ezt avval magyarázzák, hogy Lukács tulajdonképpen Mária családfáját írja le.
Ugyancsak alátámasztja Mária zsidó származását, hogy neki is el kellett mennie az adóösszeírásra (mindenórás állapotos volta ellenére) Betlehembe, mint öröklő (fiútestvér nélküli) leánynak.
A dilemmát pedig, hogy hogyan engedhette meg Isten, hogy pont ebből a népből származik a világ Megváltója, csak úgy tudjuk feloldani, ha szem előtt tartjuk, hogy a kereszténység utáni zsidóság nem ugyanaz, mint az ószövetségi. A kérdésről részletesen ír Bangha Béla „Világnézeti Válaszok, 1942” c. tanulmányában, illetve jómagam is körbejártam Püspöki körlevél az újpogányság terjedéséről — reagálás a reagálásra c. írásomban.
Bálint József

Újabb vélemény: Jézus zsidó, és mégsem az!

Több tanulmányomban bővebben boncolgattam már e témát a Kuruc.info hasábjain. Ezért most csak az olvasói levelek egy-két vitatható pontjához szólnék hozzá.

Az I. levélhez:

„ A pápa, a pápák” senkit sem nézhetnek hülyének, hiszen ők maguk is szilárdan meg vannak győződve Jézus zsidó voltáról.

Mária zsidó voltát már az őskeresztény hagyomány is vallja.

Jézus korában az arámi volt az egyszerű zsidó emberek köznyelve, a hébert elsősorban a tanult vezető rétegek beszélték és írták (farizeusok, írástudók, szaddúceusok, vének, papok). Hasonló volt, mint őseink idejében a latin. (Utoljára Janus Pannonius verselt latinul!)

Az ókorban még nem az anyaság szerepe volt a döntő a zsidó származás szempontjából, hanem az apaságé.

A II. levélhez:

A lakhely tekintetében az evangéliumok (Máté és Lukács) ellentmondanak egymásnak! Ez tehát nem perdöntő tényező érvelésünkben. Míg Lukácsnál Egyiptomból azért Galileába, s nem Júdeába tér vissza a Szentcsalád, mert ott még veszélyben vannak, Máténál teljesen világos, hogy eredetileg galileaiak voltak! (Viszont a galileai zsidókban is élt a hagyományos felsőbbrendűségi kiválasztottság tudata, vagyis csak kivételes, ritka esetekben keveredtek ott élő, más fajú, más vallású népekkel, s vallási közösségükbe se szívesen fogadták be őket! Zakariás, bemerítő Szt. János apja levita pap volt, nem vehetett el nem zsidó lányt. Ha azonban Erzsébet zsidó volt, hogyan lehetne rokona, Mária nem az? Máriának legalább félzsidónak kellett lennie!

A III. levélhez:

Rövid kitérőként érintenünk kell a Szentírás isteni sugallatának elfogadását. Nos, hogy hogyan definiálható e fogalom, annak könyvtárnyi irodalma van, és a legkülönbözőbb, egymással polémiában álló nézetek léteznek. Nem feledjük, hogy a keresztény felekezetek száma 6000 körül jár, és egyenként mindnyájan vallják, hogy a Szentírásból nem emelhető ki egy-egy rész más részek hátrányára, ugyanakkor nincs ellentmondás a teljes írásban. Nyilvánvaló, hogy mindnyájan rangsorolnak a szövegek között, csakhogy ezt senki sem ismeri el! Minden egyes felekezet vallja, hogy egyedül ő értelmezi a Szentírást helyesen, az összes többi vagy ördögi szándékkal torzít, vagy, jobb esetben, téved. Én őszintén beismerem, hogy a szövegben rangsorolok. A Szentírásnak ugyanis – Istenen kívül – az emberek is szerzői. Az ember teremtésekor szabad akaratot kapott, amivel rosszul is tud bánni. Az ősbűn következménye, hogy minden ember akarata rosszra hajlóvá vált, és értelme elhomályosult. Vagyis a sugalmazott szent szerzők emberi gyarlósága határt szab a Szentírás egységének és tökéletességének. Ezért folyamatosan szükségünk van az értelmezés további korrekciókra, mely függ a kortól, kultúrától. Katolikus álláspont szerint az értelmezés részben az egyházi tanítóhivatal feladata, ugyanakkor a tudatunkat folyamatosan alakító Szentléleké. Mindezt szükséges volt elmondanom, mielőtt kijelentem: szerintem teljesen irreleváns, mit mond Szt. Pál apostol (Saul rabbi) Jézus zsidó mivoltáról, aki – egy jelenéstől eltekintve – még csak nem is ismerte Őt személyesen.

Miért hagyta az Atya, hogy Jézus zsidónak szülessen? Szerintem a válasz eléggé kézenfekvő: be akarta bizonyítani, hogy még a legmegátalkodottabb zsiványok körébe születvén is meg tudja váltani az emberiséget!

Még egy fontos szempont, amiről eddig mindenki megfeledkezett: ugyan magam is vallom, hogy Jézus genetikailag nem lehetett „vérzsidó”, Y kromoszómája és Mária szeplőtelen fogantatása (mentessége az áteredő /esetünkben zsidó/ bűnöktől) okán. A genetikai, vér szerinti származás azonban nem perdöntő; a szellemi, vallási identitás az. Jézus zsidó volt utóbbiak értelmében, mert tudta, hogy már Ábrahám is eltávolodott Atyjától, de történelmük során a zsidó nép egyre jobban szembefordult vele (mely folyamat mindmáig tart). Pedig Krisztus lelke itt-ott már az Ószövetségben is jelen volt, csakhogy már atyáik is megkövezték a prófétákat! És Jézus szembesítette ezzel zsidó testvéreit, felkínálva számukra az üdvösség (krisztusi-keresztyén) útját. Azonban gőgjük miatt nem fogadták el feddő-buzdító tanítását, és mérgükben meg is ölették, hogy elhallgattassák. De feltámadt, és elküldte Szentlelkét, hogy bennünk, követőiben újra megszólalhasson, akár a Kuruc.info oldalain keresztül is!

Tarnóczy Szabolcs