Az előző részben megismerhettük a soviniszta AUR-t és a szintén soviniszta SOS Romania pártot. Most a Noua Dreapta (Új Jobboldal) következik.
Új Jobboldal - Noua Dreapta (ND)
A szervezetet 2000-ben alapították, s csak 2015-ben lett párttá. Önmagukat Corneliu Zelea Codreanu és a Vasgárda örököseként határozzák meg.
Mielőtt rátérnénk a Noua Dreapta-ra, mindenképpen be kell mutatni Codreanu személyét, mozgalmát, ideológiáját, hogy helyesen tudjunk véleményt alkotni azokról, akik magukat az örököseinek tartják. Leszögezem, hogy igyekszem elfogulatlanul, s tényszerűen írni a személyéről, mozgalmáról, de ettől nem leszek "románbérenc", viszont úgy vélem, hogy az egyetemes értékeket el kell ismerni, ez különböztet meg minket például a román sovinisztáktól.
Codreanu 1899-ben született. Felmenői között nem csak románok, de lengyelek, ukránok, illetve anyja révén bajorok is találhatóak voltak. Az első világháborúban fiatal kora miatt nem vesz részt. A háború után Jászvásáron tanul, s itt válik antikommunistává. Megfogalmazódik benne, hogy az antikommunizmusnak szellemi, erkölcsi és vallási alapokon kell nyugodnia. Bibliai alapokból és a kommunizmus zsidóságát látva érlelődött meg benne az antiszemitizmus. Úgy véli, hogy a kozmikus renddel szemben, a zsidó a káoszt képviseli. Egyetemi évei alatt antikommunista diáksztrájkot kezdeményez, később részese lesz az antiszemita diáktüntetéseknek: a magyarországihoz hasonló Numerus Clausust követelnek, mert tapasztalják, hogy ott is iszonyatos a zsidó túlsúly a közéletben. Egyébként az erkölcsi fertőben fetrengő román trónörökös szeretője is egy zsidó nő.
Zoom
Corneliu Zelea Codreanu, a Kapitány (1899 - 1938) (forrás: Wikipédia)
Codreanu később a bíróság előtt megölt egy rendőrtisztet, aki korábban őt kínozta, de felmentették(!), mivel a bíróság önvédelemnek ítélte meg az esetet!
Később börtönbe került, ahol volt egy Szent Mihály arkangyal ikon, ami nagy hatással volt rá. Ez az ikon volt az, amely erőt és kitartást adott neki, s ekkor fogalmazódott meg benne, hogy olyan légiót kell létrehoznia, amely magas szellemiségű, erkölcsös, megalkuvást nem ismerő, bajtársias alapokon nyugszik. Itt született meg a Vasgárda jelképe is: a fehér keresztet eltakaró börtönrácsok. 1927-ben Codreanu megalapítja Mihály Arkangyal Légióját, röviden: a Légiót.
Ez nem párt volt, ahogy fogalmazott: "Mihály arkangyal légiója inkább iskola és hadsereg lesz, mint párt." Egyenruhájuk egyébként hasonló, mint a mi hungaristáinknak: zöld ing és antantszíj.
A mozgalom célja megtisztítani Romániát a piszkos politikai erkölcsöktől, eltávolítani a zsidók és a szabadkőművesek káros és kozmopolita befolyását. Ahogy fogalmazott: "Csináljunk olyan országot, mint a szent Nap az égen."
Zoom
Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka, az Úr kiválasztott, erős harcosa, te vagy, kinek égi hatalma poklok sötét hadát megrontja (forrás: pixels.com)
A Légió alapvető jellemzője a halál kultusza volt. Az áldozat dicsőítése és a halál önkéntes ölelése a román nemzetmentés érdekében, amely a légiós mozgalomra jellemző. A halál a legionáriusok számára nem volt félelmetes, ellenkezőleg: amikor beléptek a mozgalomba, leszámoltak életükkel. Nem foglalkoztak azzal, hogy harcuk győzelmet vagy bukást hoz e: a hangsúly a szemléleten és a helytálláson volt. "A végső cél nem az élet. (...) Ez a végső pillanat, a „halottakból való feltámadás” a legmagasabb és legmagasztosabb cél, amelyre egy nemzet felemelkedhet." "A mi mozgalmunk céljai nem csupán a Földön vannak." Továbbá úgy fogalmazott: "Csak azok lépjenek e sorokba, akiknek a hitük határtalan. Akiknek kétségeik vannak, azok maradjanak kívül."
A legionáriusok a mindennapi életben is készek voltak meghalni eszméikért, a jelszavuk is ez volt: Halálra készen!
A Vasgárda indulója magyar felirattal:
A fenti felfogásból is egyértelműen következik, hogy a legionáriusok nem kímélték sem magukat, sem ellenségeiket, mert csak az idea, az eszme számított. Amikor 1944. augusztusában Románia elárulta szövetségeseit, akkor a legionáriusok folytatták tovább a harcot a vörös pestis ellen! A Vasgárda néhány tagja még Budapest védelmében is részt vett, épp a román hadsereggel és a Vörös Hadsereggel szemben. Ezen kuriózum mellé érdemes még megjegyezni, hogy Budapesten antikommunista oroszok is harcoltak a szovjet csapatok ellen.
1933-ban a Légió Mozgalom politikai megnyilvánulásaként létrehozták a Mindent a Hazáért Pártot.
Codreanu megalkotja a légió ideológiáját, melyben a hangsúlyt a szellemre teszi. Ahogy fogalmaz: még a nemzetiszocializmus az erőt, a fasizmus a formát, addig a Légió a szellemet képviseli. Felfogása szerint a légionarizmus, a légiós világnézet nem is eszme elsősorban, hanem egy szellemi közösségtudat. Úgy gondolta, hogy Romániában a régi időkre visszanyúló vallásosságot, a tradíciókat kell visszahozni, s mindezeket kizárólag akkor lehet, ha a román nép átesik egy szellemi és erkölcsi megtisztuláson.
A legionarizmus szerint a történelem során kibékíthetetlen ellentétben állt egymással a hatalom és a szabadság princípiuma. A nagy történelmi kataklizmák e két princípium összecsapásaiból fakadtak. Ezt az ellentétet kizárólag a szeretet tudja feloldani. A legionáriusoknak tehát szeretniük kell egymást: szeretettel kell adni a parancsokat, és szeretettel kell teljesíteni őket. A testvéries szeretetet a közös éneklések tudták leginkább erősíteni. Mindenütt, ahol a legionáriusok együtt voltak, hallhatók voltak a mozgalom dalai. „Ott, ahol nincs szeretet, ott nincs légionárius élet."
Zoom
A Vasgárda szimbóluma: a fehér kereszt, melyet a börtön rácsai takarnak (forrás: Wikipédia)
1938-ban Codreanut rágalmazásért 6 hónap börtönre ítélték. A hatóság közben ismét perbe fogta, hazaárulás, lázadás, idegen hatalmakkal (Németország, Olaszország) való kapcsolattartás miatt, s 10 évnyi kényszermunkára ítélték egy sóbányába. November 30-án bejelentették, hogy Codreanut lelőtték, mert szökni próbált. Később derült ki, hogy szó nem volt szökésről: több társával együtt megfojtották, testüket savval szétmaratták, majd a jilavai börtön udvarán betonba temették. A gyilkosságra II. Károly román király adott parancsot, aki tartott a legionáriusok megerősödésétől. A Nemzeti Légió Állam (1940-1941) idején Codreanut exhumálják, s államilag eltemetik.
II. Károly román király egyébként híresen kicsapongó életet élt. Többször elvált és nősült, házasságai alatt is folytatta viszonyát Elena Lupescuval. Botrányai miatt előbb lemondott a trónról, elhagyta családját, s magára hagyta az akkor 4 éves fiát, a későbbi I. Mihály román királyt is. Később visszatért, "alkotmányos államcsínnyel" királlyá kiáltották ki, majd diktatúrát és személyi kultuszt vezetett be. Uralkodása alatt a korrupció soha nem látott méreteket öltött. Politikai ellenfeleit Károly lefizette, akit nem tudott megvenni, arra börtön vagy halál várt. A Vasgárda ellen kíméletlenül lépett fel: a legionáriusokra és gárdistákra szórták a börtönéveket és a halálos ítéleteket. Később elvette zsidó szeretőjét.
Elena Lupescu anyja Elise Falk néven született, míg apja Nicole Wolf néven. A Lupescu a Lupu szóból ered, ami románul farkast jelent (Wolf-farkas). Leírások szerint Lupescu komoly befolyással rendelkezett a király fölött és hatása volt annak politikájára.
Zoom
II. Károly Románia királya, valamint szeretője, a zsidó Elelna Lupescu. Károlyt az uralkodása alatt az alábbi címek illették: Conducător (Vezér), "megszabadító", "az újjászületés királya", "a kultúra vajdája" (forrás: Wikiwand)
Codreanu 1938-as haláláig a mozgalomban semmiféle magyarellenesség nem volt sem megengedett, sem megtűrt; a Légiónál nem létezett "magyarkérdés". Codreanu és követői a nemzetközi zsidóságot tartották ellenségnek, akiket a bukott angyalokhoz, Luciferhez hasonlítottak, s az ellenük való küzdelem kvázi a Sátán elleni harcot jelentette. Codreanu életében egyébként a túlzott zsidóellenes kilengések sem voltak megtűrve, a pogromok már halála után kezdődtek, bár akkor eléggé brutálisan léptek fel a zsidók ellen az úgynevezett légiós lázadás idején. Codreanu úgy vélte, hogy Románia minden keresztény emberének lehetősége van a Vasgárdában, származástól függetlenül, viszont el kell ismerni az ortodox vezetést.
A magyarellenes gyilkosságokat, rablásokat sokan tévesen írják a Vasgárda számlájára. Ezeket a bolsevistákkal együttműködő - tehát a szélsőjobbos Vasgárdához egyáltalán nem kötődő - Maniu-gárda követte el, mely kegyetlenkedéseket már a szovjetek is sokallották, s a Vörös Hadsereg állította le az oláh soviniszták öldökléseit.
Codreanu levelezett Szálasi Ferenccel, s kölcsönösen tisztelték egymást. A trianoni határokkal nem értett egyet. Ahogy fogalmazott Codreanu: „Ellene vagyok a nagy nyugati demokráciáknak; ellene vagyok a kisantantnak; ellene vagyok a balkáni antantnak; (...) Az én román külpolitikám Róma és Berlin, mely a nemzetek forradalmának államai oldalán áll, szemben a bolsevizmussal.” Úgy vélte, hogy a trianoni határok a francia szabadkőműves (és vele együtt az antant) érdekeit szolgálják, hogy megosszák a népeket, s békétlenséget teremtsenek.
Szálasi Ferenc börtönnaplójában ezt írta: „Ha a letűnő rendszer már nem tudja megakadályozni a fejlődést jelentő új rendszer uralomra jutását, mint végső eszköz: a gyilokhoz fordul és az új eszme apostolait halomra gyilkoltatja: ezzel szentté teszi az új eszme harcát és halhatatlanná azokat akiket legyilkoltatott. Codreanu és társai és a többi nemzetek többi fiai is mindenkorra halhatatlanok maradnak nemzetük számára.”
S lássuk végre a mai írásunk alanyát, a Noua Dreapta nevű szervezetet, és hogy a Codreanu-féle legionárius szellemiségnek, erkölcsi újjászületésnek mennyire örökösei, vagy a magyarok iránt tanúsított legalább semleges hozzáállást mennyire valósítják meg? Semennyire!
Ócska soviniszta banda, akik leginkább a magyarokban találták meg a román nép minden bajának forrását. Codreanu mozgalmát maximum külsőségekben követik, másban aligha.
Zoom
A Noua Dreapta régi és új címere. Nagyon fontos a kreativitás... (forrás: Wikipédia)
Az ND elnöke Tudor Ionescu. A párt antikommunista, antikapitalista, soviniszta, valamint vallásilag ortodox. Ellenzi Románia NATO- és EU-tagságát. Ellenzi az azonos nemű kapcsolatokat, továbbá az abortuszt is. A képviseleti demokrácia helyett a közvetlen demokráciát tartja jobb megoldásnak. Egyes tagjai monarchistaként írják le magukat. Elutasítják a bevándorlást. Bár kétségtelenül antiszemita formáció, de a fő problémának (ellenségnek) a "magyar szeparatizmust", a cigánykérdést és a buzeránsokat tartja. A párt célja "Nagy-Románia" "helyreállítása".
Az ND programja tartalmaz elemeket a családra, vallásra, gazdaságra, korrupcióra, külpolitikára vonatkozóan, de most leginkább csak az erdélyi magyarsággal kapcsolatos pontjait szeretném kiemelni.
- A román állam egységes, szuverén és oszthatatlan.
- Törvényen kívül helyezése minden olyan pártnak és szervezetnek, amely etnikai kritériumok alapján támogatja a területi autonómiát.
- Az erdélyi magyar grófoknak és leszármazottaiknak "illegálisan" visszaadott kastélyok, ingatlanok államosítása.
Zoom
A Noua Dreapta elnöke, Tudor Ionescu. A román Elvisnek is elmehetne ezzel a frizurával (forrás: Wikipédia)
A Noua Dreapta története során számos magyarellenes provokációt végrehajtott már, melyek felsorolása is hosszú lenne, de azért nézzünk néhány esetet, a teljesség igénye nélkül.
2007-ban a kolozsvári Kárpátia koncert ellen fröcsögtek egy jót. Szintén 2007-ben Brassóban szórólapoztak a "magyar szeparatizmus" elleni küzdelem jegyében.
2008. március 15-én ismét a "magyar szeparatizmus" ellen tüntettek, ezúttal Kolozsváron. A tüntetésen résztvevők közül két soviniszta megvert egy magyar fiatalt is. A rendőrség előállította a két férfit, majd gyorsan el is engedték őket. Ugyanezen év végén Erdély elrablását ünnepelték a szlovákokkal, spanyolokkal, valamint meglepő módon az NPD és a BNU képviselői megjelentek náluk. A bolgárok jelenléte már csak azért is érdekes volt, mert az ND bolgár területeket is (Dél-Dobrudzsa) Románia részének tekint.
2009. december 1-én Sepsiszentgyörgyön ünnepelték Erdély elrablását. Azóta egyébként rendszeresen ott vonulnak fel az említett napon.
2010. március 15-én ismét megjelentek Kolozsváron, hogy kinyilvánítsák: "Hargita és Kovászna román föld!"
Zoom
A "magyar szeparatizmus" elleni tüntetés Kolozsváron. Elvégre ez a legnagyobb baj (forrás: maszol.ro)
2010 áprilisában egy székely hazafi lakására támadtak. Májusban Milánóban jelentek meg - hívatlanul - a Forza Nuova nacionalista szervezet rendezvényén, aminek az egyik főszónoka Toroczkai László volt. Amikor Toroczkai az emelvényre lépett, az ND bevonta zászlóit és elkotródott. A 2010-es évi területrabló ünnepségüket Marosvásárhelyen tartották, s ha már ott voltak, akkor tüntettek egyet a "magyar szeparatizmus" ellen. Még szintén decemberben feljelentették Tőkés Lászlót, mert az azt mondta, hogy december 1-je gyásznap a magyaroknak. A román állampolgárságának elvételét is kérték.
2011. decemberében az erdélyi HVIM tagjait előállították a rendőrök mert "meg akarták zavarni" az ND csíkszeredai ünnepségét.
2012. márciusában megint Kolozsvárra ette a fene őket, hogy Avram Iancura emlékezzenek, s közbe a magyarok kiüldözését követeljék, október 6-án pedig tahó módon a nemzeti gyásznapunkat zavarták meg Aradon.
2013. március 15-én székely zászlót akartak égetni, de ehhez is hülyék voltak; valamint egy molinót tettek ki melyen ez állt: "A székelyek nem magyarok." Októberben már nem próbálkoztak komoly pirotechnikai manőverekkel, simán csak megtaposták a székely zászlót.
Zoom
"A székelyek nem magyarok" - áll a Noua Dreapta molinóján. De akkor miért magyarul írták ki?
Nemzeti ünnepeink meggyalázása azóta is a hobbijukká vált, de meglepődnénk, ha az úzvölgyi temető körüli incidensben nem vettek volna részt.
Tavaly december 1-én is Sepsiszentgyörgyön provokáltak. Ahogy fogalmaznak: "December 1-jén folytatjuk azt a hagyományt, hogy a nemzeti ünnepet a nehezebb utcákban, Románia szívében ünnepeljük a Kovászna megyei románokkal közösen! Gyere velünk Sepsiszentgyörgyre, hogy megmutassuk, hogy az úgynevezett "székelyföld" ROMÁN FÖLD volt, van és az is marad!" A Székelyföld kisbetűvel írása természetesen nem az én elütésem, hanem román felebarátaink szándékosan így írják rendszeresen a terület nevét.
2023. december 1. Sepsiszentgyörgy
Zoom
Mozgósító plakát a területrablás 2023-as megemlékezésére, Székelyföld szívébe (nouadreapta.org)
2013-ban a román hatóságok letartóztatták a Noua Dreapta egyik bukaresti vezetőjét, Adrian Palt. Persze nem a toxikus hungarofóbiája miatt, hanem mert a gépén 1000 db pornográf felvételt találtak kiskorúakról... Egyébként a férfi szociális munkásként dolgozott egy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó intézményben. Az eset után az ND eltávolította soraiból Adraian Palt, de volt olyan tagtársa, Mihai Tuburlui, aki megfejtette, hogy mi történt igazából: Adrian Palt a KGB(!) húzta csőbe! Ki más? Adrian szerencsétlenségére nem a gyűlölt Magyarországon született, így nem lehetett Magyarország perui nagykövete, s Novák Katalin sem adhatott neki kegyelmet: 5 évet kapott.
Zoom
Az aberrált soviniszta, Adrian Pal. Mellette Mihai Tuburlui, aki szerint társa nem pedofil, csak csőbe húzta a KGB... (forrás: tuburluimihai.blogspot.com)
Korábban Brigada de Asalt (Rohamosztag) verbuválódott egy zenekar a Noua Dreapta tagjaiból. Saját dalt nem voltak képesek írni, csupán a szöveget írtak más, a színtéren nagy nevű zenekarok számaira, mint a német Landser vagy a svéd Pluton Svea. A banda gitárosa Tudor Ionescu volt, az ND elnöke.
Apropó zene! 2012 augusztusában a Noua Dreapta felszólította a hatóságokat, hogy akadályozzák meg a svéd Marduk nevű zenekar bukaresti koncertjét, mert sátánista és neonáci! Magam részéről ki nem állhatom az NSBM (nemzetiszocialista black metal) stílust, de Landsert és Pluton Sveat játszva kicsit furcsa az ellen tiltakozni, hogy a zenekar náci. Egyébként valóban undorítóan obszcén, keresztényellenes zenekar.
Zoom
A Brigada de Asalt a Noua Dreapta házi zenekara (discogs.com)
A Noua Dreapta tagja az európai Szövetség a Békéért és Szabadságért (APF) pártcsaládnak. Olyan szervezetek vannak az APF-ben, mint a spanyol La Falange, a szintén spanyol Democracia Nacional, a német Die Heimat, az olasz Forza Nuova, a belga Nation, a francia Les Nationalistes, valamint a Kotleba - Mi Szlovákiánk Néppárt, illetve korábban az Arany Hajnal.
Felfogni nem tudom, hogy ezek a nemzetiszocialista és antisoviniszta szervezetek hogyan fogadhatták maguk közé ezt a sötét, bunkó, soviniszta csürhét.
Bízom benne, hogy egyszer - ha nem is párt formájában - de megérik arra a románok egy része, hogy felfogják: a magyarok gyűlölete nem jelenti a hazafias identitás egy részét; s levetkőzik végre ezt az undorító, ordenáré sovinizmust!
Az ND honlapja, Telegram-csatornája, YouTube-oldala.
KG
A sorozat korábbi részei: