Helyesen állapítja meg Lipusz Zsolt, hogy Glatz Ferenc magyarellenes vádaskodásai mögött zsidó sugallat húzódik meg. Az alábbiakban annak szentelünk néhány sort, milyen zsidó érdek fűződhet az eszement vádaskodáshoz, hogy a magyarok gyönyörűségüket lelték asszonyok és gyermekek lemészárlásában.

Köztudott, és pszichológiailag érthető, ha egy csoport valamilyen negatív tulajdonsággal rendelkezik, akkor épp ők fogják a velük szemben álló vagy csak tőlük eltérő másik közösséget evvel a negatív tulajdonsággal vádolni. A közmondás is azt mondja: „fogdmeget kiált a tolvaj.”
És nézzük csak, mit tartalmaz Jeremiás könyve:
„Valóban, sok gonoszságot követtek el Izrael fiai és Júda fiai, hogy haragra ingereljenek… Magaslatokat építettek Baalnak a Ben-Hinnom völgyében, hogy ott fiaikat és lányaikat tűzbe küldjék Moloch tiszteletére. (Jer 32.32)” 
Van egy hasonló példánk is a történelemből, mégpedig a közelmúlt történelméből.  
Van-e arra cáfolhatatlan bizonyíték, hogy egy bizonyos néphez tartozó személyek szorgalmazták egy másik nép teljes kiirtását a II. világháború alatt? Igen, van. Theodor N. Kaufman New York-i zsidó 1941-ben jelentette meg „Germany must perish” - „Németországnak pusztulnia kell” c. 74 oldalas könyvét, amelyben kifejti, hogy az egyetlen megoldás az emberiség számára, ha az összes németet sterilizálják. Kaufman a nőknél a 45 év alattiakat, a férfiaknál a 60 év alattiakat küldte volna kényszer-sterilizálásra. A háború alatti és utáni antifasiszta* propagandának természetesen ki kellett valamit találnia, amely rémségében felülmúlja a Kaufman-tervet. Így született meg a Wannsee-konferencia, a „végső megoldás” mítosza, és végső soron az egész holocaust-mítosz.
(*Antifasiszta: egy táborban a kommunista, a félrevezetett szociáldemokrata, a nagytőkés és a zsidó bankár.) 
Van azonban a kérdésnek egy másik vetülete is. Ugye köztudott, hogy az akadémikus magyar történelemírás egyedül a finnugor származáselméletet tartja elfogadottnak és tudományos kérdésekben szokatlan módon emocionálisan is üldözi a sumér-szkíta elméletet („délibábos szamárság”). A zsidók számára a kérdésnek, hogy a magyarok honnan származnak, teljesen közömbösnek kellene lennie, mégsem az. A magyarországi zsidóság pártján, az SZDSZ-en keresztül mindent megtesz a finnugor elmélet népszerűsítéséért.
Ennek egyik oka nyilván a valós őstörténet eltagadása, ami miatt korábbi jóakaróink, a Habsburgok és a szovjet kommunisták is a finnugor elméletet erőltették. A zsidók részéről ez az erőltetés olyan túlzó mértékű, hogy fel kell, hogy merüljön bennünk a kérdés, van-e ennek a logikátlan finnugorizmus-favorizálásnak esetleg valami más oka is.  
Igen, van! Ha felütjük a zsidó őstörténetet, megtudhatjuk, hogy Ábrahám, a zsidó nép ősatyja Mezopotámiából, Úr városából vonult ki. Azaz egy sumér városból. Nos, a zsidó észjárást követve nem lehet nagyon hízelgő számukra, ha Magyarországon mindenki tudja, hogy létezett egy kultúra, amely régebbi volt a zsidónál, és ennek az ősi kultúrának leszármazottai itt élnek és virulnak ma Magyarországon.
Ez csak egy feltételezés? Igen. De ezt a feltételezést támasztja alá az Irakot megszálló amerikaiak szintén logikátlannak tűnő cselekedete.
A megszállók 2003-ban gyorsan megszállták az Olajipari Minisztériumot, a Nemzeti Múzeumot pedig hagyták, hogy szétlopják. Innen felbecsülhetetlen értékek, a mezopotámiai és sumér műtárgyak jó része tűnt el.
És hogy mennyire komolyan gondolják a zsidók a magyarok sumér eredetét, és mennyire esztelen dühvel kommentálják ezt, álljon itt egy idézet a cionista Hetek (a hitgyülisek lapja) 2003. április 4-i számából:
Nimród, az első diktátor…
Annak érdekében, hogy az embereket Isten félelmétől elfordítsa, fokozatosan zsarnokságot épített ki, amelyben az ő hatalmára biztosította mindenki számára a védelmet… Megígérte kortársainak, hogy bosszút áll Istenen… (sic!) Ez a diktatúra megakadályozta – nincs új a nap alatt –, hogy az emberek a Noénak adott isteni rendelkezésnek megfelelően „disszidáljanak”, vagyis nemzetségenként szétszóródva „betöltsék a Földet”…(sic!)
A nimródi propagandagépezet az első számú közellenségnek és a letűnt kor bukott képviselőjének állította be a pátriárkát.
Nimród babiloni kísérlete azóta is a törvénytelen hatalomgyakorlás és vallási csalás jelképe, amely kis híján újra az emberiség pusztulását eredményezte. (sic!) 
Talán erre a korra utal az, hogy sok nép mondavilága őriz ebből a korból a magyarok őseit vezető csodaszarvashoz hasonló történeteket. 
Vagyis e zsidó zagyvaság szerint Szaddám Huszein, a gonosz megtestesülésének közvetlen előképe nem más, mint Nimród. Megjegyezzük, hogy e vádaskodásnak semmi bibliai alapja nincs.
A Bibliában (Teremtés Könyve 10,8) semmi negatívum, csupán ennyi áll Nimródról:
Ő volt az első uralkodó a földön. Nagy vadász volt az Úr előtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród. Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, Erekre, Akkádra és Sineár földjén minden városra. 
Teljesen más hangnemben ír Nimródról a Talmud:
"A jámborok leszállnak a tüzes kemencébe, de kiszabadulnak. Ádám apánkat is belökte oda a gonosz Nimród, de Gabriel kiszabadította".(Pesachim 118a.) 
Szóval értjük, ugye: a magyarok nem Mezopotámiából származnak, hanem finnugorok, de azért nem szeretjük őket, mint a sumérek és Nimród leszármazottait.  
Bálint József